Kereskedelmi panaszkezelési szabályzat

Hatályos: 2021. január

 

 1. A panaszkezelési szabályzat célja

A RUSS-TECH 2003 Kft. (dnipro.hu) (székhely: 4030 Debrecen Vágóhíd utca 10-12., a továbbiakban:) ügyfelei panaszkezelési igényeinek magasabb szintű kielégítése és hatékony kezelése érdekében dnipro.hu alakította ki az alábbi szabályzatot.

 1. A szabályzat alapelvei

2.1 A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve

A RUSS-TECH 2003 KFT. vállalja, hogy a hozzá beérkezett panaszokat pártatlanul és teljes körűen, egyenlő eljárás keretében vizsgálja ki. A panaszkivizsgálást követően kötelezi magát, hogy olyan választ ad, melyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz javasolt rendezésére, megoldására vonatkozó intézkedésekre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára és tájékoztatja a vásárlót, hová fordulhat további panaszával.

 1. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya a panaszok bejelentésével kapcsolatos panaszkezelési tevékenységre terjed ki. Jelen szabályzat nem terjed ki a panasznak nem minősülő bejelentések kezelésére.

 1. Részletes rendelkezések

4.1 Fogalmak

A panasz:

A panasz a RUSS-TECH 2003 KFT. magyarországi tevékenységével, szolgáltatásával, vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a RUSS-TECH 2003 KFT. eljárását kéri. Kérjük ügyfeleinket, hogy kifogásaikat elsősorban a 4.2.2 pontban jelzett elérhetőségeinken jelentsék be.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a RUSS-TECH 2003 KFT. általános tájékoztatását, véleményét, vagy állásfoglalását igényeli.

A panaszos:

Panaszos lehet minden olyan, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő vásárló, aki a RUSS-TECH 2003 KFT. üzletében vásárolt, szolgáltatást vett igénybe, vagy vásárlási, információszerzési szándékkal kereste fel valamelyik üzletét, honlapját, Facebook oldalát, illetve nézte, olvasta, hallotta bármely hirdetését. Panaszosnak minősül az a fogyasztó is, aki részt vett valamely, a RUSS-TECH 2003 KFT. által szervezett nyereményjátékban.

Minőségi kifogás:

A RUSS-TECH 2003 KFT.  által forgalmazott termékek minőségével szemben tett fogyasztói bejelentés, melynek keretében a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényét érvényesítheti.

4.2 A panasz bejelentésének módja

4.2.1 szóbeli panasz        

Személyesen üzletünkben (4030 Debrecen Vágóhíd utca 10-12) nyitvatartási időben, vagy telefonon 06/70-336-7862.

4.2.2 írásbeli panasz

postai úton (4030 Debrecen Vágóhíd utca 10-12.)
elektronikus levélben (dnipromagyarorszag@gmail.com)
üzleteinkben, a vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben

4.3 Panaszkezelési határidők

Az írásbeli panaszokat a RUSS-TECH 2003 KFT. a jogszabályban előírt 30 naptári napon belül érdemben megválaszolja. Írásbeli panaszként kezeljük a fenti elérhetőségekre küldött postai és elektronikus leveleket. Üzletünkben a fogyasztók számára mind a vásárlók könyvébe, mind más formátumban leadott írásbeli kifogásokat is panaszként kezelünk.

A szóbeli panaszokat RUSS-TECH 2003 KFT. lehetőség szerint helyben, azonnal megoldja, s amennyiben ez nem lehetséges, vagy valamelyik fél ragaszkodik hozzá, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a fogyasztó egyetértése illetve mindkét fél aláírása mellett véglegesíti és egy példányát a fogyasztónak átadja. Amennyiben ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

A jegyzőkönyv felvételekor a RUSS-TECH 2003 KFT.  az alábbi adatokat rögzíti:

a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

4.4 A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása díjmentes. A panasz kivizsgálása az összes ide vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panasz ügyintézésének nyelve magyar. A panasszal kapcsolatos döntésekben nem vehet részt RUSS-TECH 2003 KFT. olyan alkalmazottja, aki sérelmezett az intézkedésben vagy döntésben részt vett.

4.5 A panaszkezelés folyamán az ügyféltől kért adatok

neve
lakcíme, székhelye, levelezési címe
telefonszáma, e-mail címe
értesítés módja
panasszal érintett termék vagy szolgáltatás
panasz leírása, oka
panaszos igénye
a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata
a panasz kivizsgálásához szükséges termék
meghatalmazott ügyfél esetén érvényes meghatalmazás
minden egyéb adat vagy körülmény ismertetése, amely a panasz kivizsgálásához szükséges lehet.

Az ügyfél fent felsorolt személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség.

4.6 A panaszkezelés folyamata

A panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése:

A RUSS-TECH 2003 KFT.  a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátva és azt írásba foglalva a 30 naptári napos törvényi válaszadási határidőn belül továbbítja a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő irat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos ügyintézési felelősségi körök:

A RUSS-TECH 2003 KFT. a panaszkezelési rendszeréből és folyamataiból adódóan az alábbi személyek jogosultak a panaszkezeléssel érdemben foglalkozni:

Ügyvezető igazgató
Ügyfélkapcsolati munkatárs

 1. Kifogáskezelés

5.1 Minőségi kifogás

Minőségi kifogást is érintő panaszok esetében ki kell tölteni a „Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásairól” nevű nyomtatványt, függetlenül attól, hogy a panasz írásbeli vagy szóbeli. A jegyzőkönyv tartalmát a 19/2014 NGM rendelet szabályozza.

A minőségi kifogások megtételére a polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztónak a megvásárolt termékre vonatkozó szavatosság és jótállási joga érvényesítése kapcsán van lehetősége.

5.2 Jótállás

A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben felsorolt fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 1. Kellékszavatossági jogok fogyasztói szerződés esetén

Határidők, bizonyítás

A 2014. március 15-től hatályos új polgári törvénykönyv alapján minden új termékekre 3 év kellékszavatosság vonatkozik fogyasztói szerződés esetén. A fogyasztói szerződés akkor jön létre, amikor üzletünkben természetes személy terméket vásárol.

Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére rendelkezésre álló 3 év két részre tagolódik:

A szavatosság 3 évének első 6 hónapjában az esetleges hibák esetén a RUSS-TECH 2003 KFT. vagy a fogyasztó igényének megfelelően vagy vele megegyezve intézi a termékkel kapcsolatos minőségi kifogást, vagy lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa: a termék annak nem rendeltetésszerű használata miatt hibásodott meg, esetleg természetes kopás következménye, de mindenképpen mentes gyártási hibáktól.

A termék 6. hónap utáni meghibásodásai esetén a bizonyítási kényszer már a fogyasztót terheli, azaz vita esetén (vagyis ha a két fél nem tud megegyezni, hogy a hiba oka gyártási eredetű-e, vagy pedig más) neki kell bizonyítania (pl. szakvéleménnyel), hogy a hiba már a vásárlás pillanatában is benne volt a termékben.

A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót.

 1. Jótállási jogok és határidők fogyasztói szerződések esetén

7.1 Jótállási jogok

A 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre a RUSS-TECH 2003 KFT. köteles jótállást vállalni, amennyiben a fogyasztó a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, vagy ennek hiányában a vételár megfizetését igazoló bizonylattal igazolja, hogy a terméket a RUSS-TECH 2003 KFT. üzletében vásárolta.

 

A RUSS-TECH 2003 KFT. a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. A jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a RUSS-TECH 2003 KFT. – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A fogyasztó kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A fogyasztó a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

7.2 Jótállás határidők

A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama 3 év.

Ha a fogyasztó a jótállásra kötelezett termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A termék kijavításával, illetve a javítás idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék (vagy annak egy része) tekintetében a jótállás újraindul. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a kijavításra vagy cserére átvett termék javítását a kötelezett nem tudja 15 napon belül elvégezni, legkésőbb a 15. napon köteles értesíteni a fogyasztót a kijavítás várható elkészültének idejéről. Amennyiben az ily módon meghosszabbított határidő meghaladja a 30 napot, a 30. napot követő 8 napon belül köteles a forgalmazó a terméket kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Amennyiben a termék első javítása alkalmával a javító szolgálat megállapítja, hogy a termék nem javítható, a termék kicserélését vagy a vételár visszafizetését 8 napon belül teljesíteni kell. (nincs lehetőség árleszállítást felajánlani)

Ha a jótállás időtartama alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése (árleszállítás, kijavítás, kijavíttatás) hiányában – a negyedik alkalomnál a forgalmazó köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számla vagy nyugta) feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

A kötelező jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (különösen a szavatossággal összefüggő jogait) nem érinti. Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:

A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe;
A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta.

A jótállás alá tartozó termékek körét a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet melléklete tartalmazza.

 1. Jogérvényesítés

8.1 A vásárló további jogérvényesítési lehetőségei

A panasz elutasítására, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél a következő testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

Amennyiben a RUSS-TECH 2003 KFT. panaszkezelési tevékenysége nem a fogyasztó megelégedésére történt, vagy a fogyasztó panaszát a RUSS-TECH 2003 KFT. elutasította, a területileg illetékes Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárás megindítására a fogyasztónak minősülő ügyfélnek, vagy a fogyasztónak a lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségein kell eljárást kezdeményeznie. A megyei szervezetek listáját elérheti a www.bekeltetes.hu oldalon. Az ehhez hasonló ügyekben a fogyasztónak lehetősége van bírósághoz fordulni, például amennyiben a békéltetés nem hozott számára megfelelő eredményt.
Online vásárlás alkalmával a fogyasztónak lehetősége van a vonatkozó uniós előírások alapján az EU online békéltetési szolgáltatásának igénybevételére. Az eljárás elindítása érdekében egy egyszerű regisztráció szükséges az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően bejelentkezés után nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
Amennyiben a RUSS-TECH 2003 KFT. a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a lakóhely szerint illetékes megyei Kormányhivatalhoz fordulhat.

Kormányhivatalok elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
A RUSS-TECH 2003 KFT. kereskedelmi tevékenységét érintő kifogással ügyfeleink megkereshetik az üzlet földrajzi helye szerint illetékes jegyzői hivatalt is.

 1. A panaszügyintézéssel kapcsolatos adminisztráció

 

A RUSS-TECH 2003 KFT. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát és a panasz egyéb dokumentumait 5 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésére bemutatja.

 

 1. Záró rendelkezések

Hatálybalépés:

A szabályzat rendelkezéseit ezen időponttól kezdve, visszavonásig kell alkalmazni. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 1. Mellékletek

 

11.1 Békéltető Testületek elérhetőségei:

Megyei Békéltető Testületek felsorolása

Elérhetőségek

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 (70)702-8403

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím:  info@baranyabekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976 (66) 451-775

Fax száma: (66) 324-976  (66) 451-775

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén MegyeiTestület Békéltető

Székhely/Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-875

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefonszám: (1) 488 2131

Telefax: (1) 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 m.

Fax száma: (62) 426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-291

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3300 Eger, Hadnagy u.6 Fszt.1

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105,301  m.

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010/36 m.

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a fszt.4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhely Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25.  IV/2

Telefonszám: (1) 269 0703

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 506-645, (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail:pergel.bea@vmkik.hu,

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121,

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.2 Jótállás alá eső termékek köre

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Minden termékre 3 év jótállás van, mely nem vonatkozik kopásból eredő (csapágy, tokmány stb.), helytelen használatra valamint a felhasználó által okozott (elejtette, rálépett stb.) károkra.

 

 

11.3 Meghatalmazás minta panaszbejelentéshez

 

MEGHATALMAZÁS PANASZ BEJELENTÉSÉHEZ

 

Alulírott ………………………………………………………………………………..………………(név)

 

születési hely- és idő:……………………………………..………………………………….

 

anyja neve:…………………………………………………….

 

lakcíme: ……………………………………………………..………………………………….  

 

ezúton meghatalmazom

 

………………………………………………………………(név)

 

születési hely- és idő: …………………………………………..………………………………….

 

anyja neve:……………………………………………………

 

lakcíme:…………………………………..………………………………………………….  

 

hogy helyettem és nevemben a RUSS-TECH 2003 KFT. (dnipro.hu) (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 10-12..; cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-009699; adószáma: 13045977-2-09) előtt panaszt nyújtson be, a panaszbejelentéssel kapcsolatban szükséges nyilatkozatokat megtegye és az azzal kapcsolatos dokumentumokat átvegye.   

 

 Jelen meghatalmazás visszavonásig hatályos.  

 

Kelt: …………………..(hely),. …………………………( dátum)   

 

 

……………………………………. (név)

meghatalmazó

 

 

Jelen meghatalmazást ezúton elfogadom. 

 

Kelt: …………………..(hely),. …………………………( dátum)   

 

……………………………………. (név)

meghatalmazott